Afspraken met de aannemer

Volgende afspraken werden met de gegunde aannemers gemaakt.

Voorafgaandelijke inspectie

 • De aannemer doet een voorafgaandelijke inspectie waarin onder andere een endoscopisch onderzoek van de spouw inbegrepen is. Voor het verslag maakt de aannemer gebruik van het voorbeeldverslag uit de Technische voorlichting 246 van het WTCB, bijlage 2 en 4 of gelijkwaardig.
 • Onderdelen van deze inspectie omvatten: nazicht spouwbreedte, koudebruggen, dampopenheid spouwblad, eventuele vocht- en vorstschade, verf, … Bijzondere aandacht voor aangestorte baksteenlagen en betonlijsten en aansluitingen met opgaande en onderliggende dakvlakken.

Isolatie

 • Het gebruikte product dient erkend te zijn en opgenomen op de lijst van het Vlaams Energie Agentschap (zie www.energiesparen.be/spouwmuur).
 • De aannemer mag enkel isolatieproducten voorstellen en gebruiken die opgenomen zijn in bovengenoemde lijst en waarvoor hij erkend is op het ogenblik van indienen van zijn offerte.
 • lambdawaarde max. 0,038 W/mK

Plaatsing

 • Plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en de STS 71-1. Zo zal onder andere de muur vrij moeten zijn van stijgvocht. Controle gebeurt steekproefsgewijs door het BCCA. Hiervoor zal de aannemer de werf voorafgaandelijk aanmelden. De bouwheer kan met klachten terecht bij het BCCA via info@bcca.be.
 • Detaillering en verwerking van het systeem dient te geschieden conform de door de leverancier uit te brengen technische werkomschrijving met bijbehorende details. Alle te gebruiken materialen dienen te worden geleverd door één en dezelfde fabrikant.
 • Het geheel van materialen maakt dus deel uit van één systeem. Combinatie van verschillende systemen is niet toegelaten.
 • Voorschriften van de fabrikant betreffende stockage, vervoer, verwerking, etc. zijn van toepassing.
 • De aannemer dient alle maatregelen te nemen inzake veiligheid en beschermt de werken en de bestaande woning tegen alle weersinvloeden.
 • De aannemer zal na plaatsing de juiste attesten afleveren zodat de bouwheer eenvoudig kan overgaan tot het aanvragen van de nodige premies.

Inbegrepen in de eenheidsprijzen zijn:

 • de nodige veiligheidsmaatregelen, de nodige bescherming tegen weersinvloeden tijdens de
 • werken, het maken van de gaten, het inblazen, het terug dichten van de gaten met de
 • geschikte mortel (zowel qua samenstelling als qua kleur.
 • De opkuis van de werken.
 • Een endoscopisch onderzoek van de spouw en het voorafgaandelijk verslag met advisering
 • naar de bouwheer.
 • Aanwerken rondom één ventilatiebuis in de gevel.

Niet voorzien:

 • Kosten voor afhuren straat (afhankelijk van gemeentelijke voorschriften).
 • Toilet, water en elektriciteit te voorzien door de bouwheer.
 • Injecteren van de muren tegen stijgvocht. Muren dienen dus vrij van vocht te zijn.